Poetna stranica 25.05.2024.  16:26
Obilježavanje 10 godina osnivanja i postojanja ZTK KCKŽŽ

Obilježavanje je 10 godina Zajednice poèelo u Križevcima gdje održana sveèana sjednica 05.06.2004. godine u poslovnom centru «Javor»  poduzeæa «Spektar» u Križevcima pod pokroviteljstvom Koprivnièko-križevaèke županije (vidi program obilježavanja ....).

Sveèanoj sjednici prisustvovali:
• župan Koprivnièko-križevaèki Josip Frišèiæ i dožupan Darko Koren,
• gradonaèelnik Grada Križevaca Branko Hrg i zamjenici Davor Konfic i Goran Gregurek, te predsjednik Gradskog vijeæa Željko Brliæ i proèelnik Odjela društvenih djelatnosti Davor Baliæ
• gradonaèelnik Grada Ðurðevca Mladen Roštan
• Antun Petak u ime HZTK
• Predstavnici èlanica Zajednice i istaknuti aktivisti tehnièke kulture
• Uzvanici i gosti

PROGRAM OBILJEŽAVANJA 10. OBLJETNICE  ZAJEDNICE TEHNIÈKE KULTURE KC-KŽ ŽUPANIJE na podruèju Križevaca
Datum: 05. lipnja 2004. godine
Mjesto: Poslovni prostor "SPEKTAR" Križevci
VRIJEME AKTIVNOSTI
10.30 Sveèana sjednica Organizacijskog odbora i podjela prigodnih priznanja
11.45 WEB ONLINE – prezentacija domene  www.ztk-kckz.hr

12.00 Projekcija nagraðenih filmskih i video ostvarenja èlanova foto-kino-video klubova

12.30 Prezentacija bežiène mreže WirelessKZ

12.45 Predstavljanje aktivnosti i ronilaèke opreme DŠV «Šoderica»

13.00 Predstavljanje aktivnosti i  opreme Paragliding kluba «Feniks»

13.10 Predstavljanje aktivnosti i postignuæa  zrakoplovnih modelara

13.20 Prezentacija aktivnosti i opreme Astronomskog društva Koprivnica

13.30  Predstavljanje aktivnosti i opreme radio tehnike

13.40  -  14.00 Predstavljanje foto aktivnosti i izložba fotografija


PRIZNANJA PRIGODOM OBILJEŽAVANJA 10. OBLJETNICE DJELOVANJA ZAJEDNICE

1. PLAKETE

a) za potporu u provoðenju aktivnosti Zajednice u unapreðenju tehnièke kulture
1. Koprivnièko-križevaèka županija
2. Grad Koprivnica
3. Grad Križevci

b) za doprinos osnivanju i provoðenju aktivnosti u desetogodišnjem radu Zajednice
1. Aero klub "Krila Koprivnice" Koprivnica
2. Foto kino video klub "Križevci" Križevci
3. Informatièki klub "Križevci" Križevci
4. Radio klub "Koprivnica" Koprivnica
5. Radio klub "Križevci" Križevci
6. Zajednica tehnièke kulture Križevci

c) za doprinos osnivanju, organiziranju i realizaciji programskih aktivnosti u desetogodišnjem radu Zajednice
1. Knok Ivan
2. Starèeviæ Ante


2. PRIZNANJE

a) za doprinos u provoðenju programskih aktivnosti Zajednice
1. Astronomsko društvo Koprivnica
2. Društvo športova na vodi "Šoderica" Koprivnica
3. Foto kino klub "Drava" Ðurðevac
4. Paragliding klub «Feniks» Kalnik
5. Radio klub «Ðurðevac» Ðurðevac
6. Radio klub "Talan Co" Koprivnica
7. Zajednica tehnièke kulture Grada Koprivnice

b) za doprinos osnivanju i organiziranju programskih aktivnosti Zajednice
1. Cimaš Davor
2. Jakopèiæ Tihomir
3. Kolšek Goran
4. Kuèan Krešimir
5. Pleše Siniša
6. Srednoselec Damir
7. Tuk Ratimir
8. Talan Vladimir

c) za doprinos u organiziranju programskih aktivnosti Zajednice
1. Matosoviæ Ivan
2. Begoviæ Ankica
3. Ružièka Ivana

d) za postignute rezultate unapreðenja tehnièke kulture Zajednice u foto video tehnici
1. Car Željko
2. Heidler Krunoslav
3. Ivanoviæ Marijan
4. Ježovita Josip
5. Novosel Silvio

e) za postignute rezultate unapreðenja tehnièke kulture Zajednice u radio tehnici
1. Bošnjak Franjo
2. Brèek Željko
3. Cikaè Darko
4. Jembrek Stjepan
5. Juratoviæ Krešimir
6. Kos Ljiljana
7. Kranjèeviæ Stjepan
8. Pleše Ðuro
9 . Srebrnar Marija
10. Zorko Damir

f) za postignute rezultate unapreðenja tehnièke kulture Zajednice u informatici
1. Benko Božidar
2. Èapalija Davor
3. Dimjaševiæ Ivica
4. Dimjaševiæ Marko
5. Hamonajec Ivan
6. Knok Mario
7. Rakamariæ Zvonimir

g) za postignute rezultate unapreðenja tehnièke kulture Zajednice u ronilaštvu
1. Flis Božidar
2. Kramariæ Dragica
3. Strmeèki Martin

h) za postignute rezultate unapreðenja tehnièke kulture Zajednice u aerotehnici
1. Karas Stjepan
2. Peæinar Saša
3. Seleš Boris
4. Širola Goran

i) za doprinos u provoðenju aktivnosti unapreðenja tehnièke kulture u rada s mladima
1. Androliæ-Pošta Blaženka
2. Bardek Karmen
4. Marenèiæ Slavko
5. Tropšek Miroslav

3. ZAHVALNICE

a) za potporu Zajednici u organiziranju aktivnosti unapreðenja tehnièke kulture
1. Hrvatska zajednica tehnièke kulture

b) za potporu u osiguranju uvjeta za osnivanje Zajednice
1. Antoliæ Mladen
2. Crnèiæ Josip

c) za potporu Zajednici u provoðenju aktivnosti unapreðenja tehnièke kulture
1. Cuki Branka
2. Frišèiæ Josip
3. Gregur Nikola
4. Huzjak Vinko
5. Ištok Pavao
6. Jakopèiæ Antun
7. Pintiæ Vinko
8. Stanèer Ivan
9. Šantak Ivan
10. Švegoviæ Marija
11. Vrbanèiæ Tatjana

d) za postignute rezultate unapreðenja tehnièke kulture u uèenièkom zadrugarstvu
1. Uèenièka zadruga «Iskra» Osnovne škole Ferdinandovac
2. Uèenièka zadruga «Izvor» Osnovne škole Ljudevita Modeca Križevci
3. Uèenièka zadruga «Mali zadrugari» Osnovne škole Sidonije Rubido Erdödy Gornja Rijeka
4. Uèenièka zadruga Osnovne škole Kloštar Podravski
5. Uèenièka zadruga «Sunce u našem vrtu» Srednje gospodarske škole Križevci
6. Uèenièka zadruga «Žito» Osnovne škole «Grigor Vitez» Sveti Ivan Žabno


06.06.2004. godine program je održan za podruèje Ðurðevca gdje je izmeðu ostaloga osnovana Zajednica tehnièke kulture Ðurðevac.

12.06.2004. godine godine program je održan za podruèje Koprivnice kome je sudjelovao i gradonaèelnik Zvonimir Mršiæ.